Δωρεάν

Πρόκειται για επιρρηματική χρήση της αιτιατικής. Οι πλάγιες πτώσεις μερικών ονομάτων (ουσιαστικών και επιθέτων) ή αντωνυμιών χρησιμοποιούνται ως επιρρήματα, σύμφωνα με το συντακτικό της αρχαίας ελληνικής.
Δωρεάν, δίκην (= σαν/κατά τη συνήθεια), ενιαυτόν, αρχήν, μακράν -μερικά παραδείγματα.

Στην περίπτωση του δωρεάν (όπως και του δίκην), η αιτιατική ως επιρρηματικός προσδιορισμός φανερώνει τρόπο.
 
Last edited:
Top