Χρονογραφήματα του Ιωάννη Κονδυλάκη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ το 1897


Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Δεν λείπω ποτέ μου από την τελετήν της καταδύσεως του Σταυρού, διότι ουδεμία εορτή εκ των χειμερινών με συγκινεί όσον αυτή. Μου φαίνεται δε ότι και εις τους άλλους Έλληνας κάμνει την αυτήν εντύπωσιν, διότι είνε η κατ’ εξοχήν ναυτική εορτή και επομένως η κατ’ εξοχήν ελληνική. Έπειτα έχει τόσον υψηλόν συμβολισμόν, τόσην ποίησιν. Ο σταυρός καταδυόμενος «γλυκαίνει» τα ύδατα και πραΰνει τα άγρια στοιχεία προς τα οποία παλαίβουν οι ναυτιλόμενοι.

Και ενώ εσκεπτόμην ταύτα, υπό την φρικίασιν των μικρών σημαιών, αίτινες ενθυμίζουν εκεί επάνω την θάλασσαν, επανήρχοντο εις την Δεξαμενήν εικόνες, της τελετής ταύτης εκ διαφόρων νήσων του Αιγαίου τας οποίας επεσκέφθην. Και εκ των νήσων ο νους μου επέταξεν εις την μεγίστην των Ελληνικών νήσων, εις την Κρήτην, και ενεθυμήθην την τελετήν του Αγιασμού εις τον Λιμένα των Χανίων, με τον παρατεταγμένον εις την προκυμαίαν Τουρκικόν στρατόν, με τους ημιγύμνους ναύτας, οίτινες περιμένουν επί της πρώρας των λέμβων, ριγούντες υπό την παγεράν του βορρά πνοήν, αλλ’ άφοβοι εκ της πεποιθήσεως προς την δύναμιν, του Σταυρού, παρακολουθούντες τας κινήσεις του επισκόπου με βλέμμα σκύλλων της Νέας Γης, έτοιμοι να βουτήξουν προς αναζήτησιν του Σταυρού. Ο λιμήν των Χανίων, ανοικτός προς τον βορράν, είνε σχεδόν πάντοτε τεταραγμένος κατά τον χειμώνα. Αλλ’ οι ναύται κατορθώνουν εντός ολίγων στιγμών να ευρίσκουν τον Σταυρόν και έξαφνα προκύπτει εκ των υδάτων βραχίων γυμνός, θριαμβευτικώς ανατείνων το αισθητόν σύμβολον της Χριστιανικής πίστεως, ενώ βοή αναδίδεται από το πλήθος, το οποίον πυκνούται επί της προκυμαίας.

Έπειτα ο ευτυχήσας να συλλάβη τον σταυρόν ναύτης, περιέρχεται τα χριστιανικά καταστήματα με τον σταυρόν επί δίσκου και οι χριστιανοί του δίδουν χρηματικά φιλοδωρήματα.



Οι γνήσιοι Τούρκοι τρέφουσι σεβασμόν τινα προς την θρησκείαν των χριστιανών, καθότι και αυτός ο Μωάμεθ αναγνωρίζει την αγιότητα του Ιησού και της μητρός αυτού Μεριέμ (ως την ονομάζουν οι τούρκοι) αλλ’ οι εξωμόται, οι ψευδότουρκοι, οποίοι είνε κατά μέγα μέρος οι τουρκοκρητικοί, δεν εννοούν καμμίαν συνδιαλλαγήν προς τον χριστιανισμόν, και ουδεμίαν ευκαιρίαν παραλείπουν διά να εξυβρίσωσι την χριστιανικήν θρησκείαν. Πλείστοι μικροί βυζαντινοί ναοί με τοιχογραφίας υπάρχουσιν εις τας επαρχίας της νήσου, εις τους οποίους βεβαίως θα έχουν ακούσει την λειτουργίαν οι πρόγονοι των σημερινών τούρκων. Των εν τοις ναοίς τούτοις αγιογραφιών οι οφθαλμοί έχουν εξορυχθή παντού κατά τας διαφόρους επαναστάσεις υπό τούρκων.

Αλλά και εν καιρώ ειρήνης πράττουν ό,τι δυνηθούν διά να τραυματίσουν τους χριστιανούς εις τα καιριώτατα, δηλαδή εις την θρησκείαν. Προ δεκαπέντε ετών, επί της διοικήσεως του Φωτιάδου. παρώδησαν εις το Ρέθυμνον τον επιτάφιον, στολίσαντες με άνθη και κηρία όνον, τον οποίον περιήγον εις την συνοικίαν των μιμούμενοι την χριστιανικήν ψαλμωδίαν. Κατά την αυτήν δε περίπου εποχήν, την ημέραν του Αγιασμού, παρώδησαν, εις έν τουρκικόν καφενείον, την περιαγωγήν του σταυρού.

Κατασκευάσαντες σταυρόν, επί του οποίου προσήρμοσαν ακατονόμαστον ομοίωμα, τον έδωκαν εις τούρκον λεμβούχον, όστις την περιήγε λέγων προς τους εν τω καφενείω αγάδες:
— Βοήθειά σας!
Οι δε αγάδες, γελώντες, έρριπτον τεμάχια τενεκέ εις τον δίσκον, με την απάντησιν:
— Βοήθεια να τον έχωμε.



Οι χριστιανοί, καίτοι ουδεμίαν αγιότητα αναγνωρίζοντες εις τον Μωάμεθ, δεν εκδικούνται διά τοιούτων διακωμωδήσεων. Εις πολλά δε χωρία, εν καιρώ επαναστάσεως κατεδαφίζουν μεν όλας τα τουρκικάς οικοδομάς, αλλ’ αφήνουν απείρακτον το τζαμί. Κατά τας απόκρεω μόνον τινές μεταμφιέζονται εις χοντζάδες, συνήθως δε εις τα ζώα δίδουν ονόματα τουρκικά. Την δε εορτήν του Σουλτάνου ενίοτε εορτάζουν εις τα χωρία στολίζοντες με μύρτους και άνθη όνους συμβολίζοντας τον Κύριον του Χαμουδοπούλου εφένδη.
 
Last edited by a moderator:
Ιωάννης Κονδυλάκης: "Πολιτικά"

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ το 1912

Πολλοί εκ των Αθηναίων, πάρα πολλοί περιμένουν την προσεχή Κυριακήν ως ημέραν απολυτρώσεως. Συνήντησα προχθές ένα εξ αυτών και ενόμισα ότι είχε σηκωθή από ασθένειαν. Ήτο ωχρός και επαρουσίαζεν όλα τα σημεία μεγάλης κοπώσεως και εξαντλήσεως.

— Ήσουν άρρωστος; τον ηρώτησα.
— Όχι, μου απήντησεν. Είμαι άρρωστος. Είμαι δηλητηριασμένος.
— Δηλητηριασμένος;
— Ναι. Συ δεν αισθάνεσαι τ’ αποτελέσματα των δηλητηρίων τα οποία αναπνέομεν επί ένα μήνα τώρα;
— Των πολιτικών δηλητηρίων; Μα να σου πω… αν και έχω αποκτήση κάποιαν έξιν με τον καιρόν…
— Εφέτος όμως επαράγινε το κακό• ή μου φαίνεται;
— Εφέτος η προεκλογική πάλη αληθώς ήρχισε πολύ ενωρίς και πάρα πολύ διαρκεί.
— Πάρα πολύ. Αυτά δεν είνε πλέον πολιτικός ανταγωνισμός, αλλά πολιτικά όργια.
— Αν στρέψης την μνήμην σου προς το παρελθόν δεν θα δης άλλην διαφοράν παρά μόνον την διάρκειαν. Άλλοτε μάλιστα αι εκλογαί διεξήγοντο με λύσσαν και αγριότητα μεγαλειτέραν. Τώρα όμως η διάρκεια πολλαπλασιάζει την εντύπωσιν.
— Δεν ξέρω τι είνε, αλλά ποτέ δεν ενθυμούμαι να μου έδωκε τόσον εκνευρισμόν ο εκλογικός θόρυβος, αυτός ο θόρυβος πάσης εσπέρας, ενίοτε δε και της ημέρας και πάσης στιγμής. Και μετά τον τόσον εκνευρισμόν έχομεν και την ψυχικήν δηλητηρίασιν από τας αναθυμιάσεις του ψεύδους, της συκοφαντίας και της ύβρεως, αι οποίαι πληρούν τον αέρα καθ’ όλον αυτό το διάστημα, αναδιδόμεναι από τας εφημερίδας και τας εκλογικάς σπερμολογίας. Αν μου επέτρεπεν η εργασία μου θα είχα ήδη από ημερών φύγει από τας Αθήνας και θα επέστρεφα μόνον την τελευταίαν ημέραν για να ψηφίσω.
— Και που θα πήγαινες; Όπου κι αν πας θα εύρης εκλογικόν θόρυβον. Εις τας επαρχίας μάλιστα πυροβολούν και ρίχτουν φυσίγγια δυναμίτιδος.
— Θα πήγαινα έξω της Ελλάδος. Τώρα αμφιβάλλω αν θ’ ανθέξω μέχρι της Κυριακής. Ο εκνευρισμός μου έφερεν αϋπνίας. Αλλά βαρυτέραν και από την σωματικήν αισθάνομαι την ψυχικήν κόπωσιν.
— Αμ’ αν ήσουν και υποψήφιος;
— Σε βεβαιώ τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους. Η αντοχή των μου φαίνεται σχεδόν υπεράνθρωπος.
— Αυτοί θα αισθανθούν διά μιας όλην την κόπωσιν, την επιούσαν της εκλογής. Φαντάσου δε να είνε και χαμένοι!
— Τι τα θέλεις; Θεωρώ το συνταγματικόν πολίτευμα ως το καλλίτερον, μέχρις ου ευρεθή καλλίτερον. αλλ’ αυτά τα πολιτικά ήθη δεν μου φαίνεται να τείνουν προς τον σκοπόν του και να συντελούν εις την βελτίωσίν του.
— Ξέρεις τι εσήμαινε κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους εις την γλώσσαν μας η λέξις πολιτική;
— Το έγραψες άλλοτε και το θυμούμαι. Πολιτική ελέγετο η γυναίκα… των ελαφρών ηθών, ως την έλεγεν άλλοτε ευσχήμως το δελτίον της Αστυνομίας μας.
— Λοιπόν όταν έχη τοιαύτην ιστορίαν η πολιτική, δεν είνε δυνατόν παρά κάτι να διατηρή εκ του κακού της παρελθόντος. Και αν ήλλαξε κατάστασιν, μυστηριώδης αταβισμός ενθυμίζει πολλάκις την μεσαιωνικήν της σημασίαν. Τουλάχιστον το ψεύδος σπανίως λείπει από τα εφόδιά της, η δε παροιμία η οποία έγινε διά την παλαιάν της σημασίαν ταιριάζει όχι ολιγώτερον εις την σημερινήν

Τα νέφια του καλοκαιριού
τ’ αστέρια του χειμώνα,
τα λόγια της πολιτικής
ποτέ σου μη πιστεύης.

— Ευτυχώς, εξηκολούθησεν, αι φετειναί εκλογαί συμπίπτουν με την Σαρακοστήν και δυνάμεθα μετά τας εκλογάς να καταφύγωμεν εις τας εκκλησίας προς ψυσικόν εξαγνισμόν και ανακούφισιν.
 
Top